Hizmet tespit davası nedir?

Hizmet tespit davası, bir çalışan ile işveren arasındaki hukuki anlaşmazlıklarda çalışma süresinin tespit edilmesini hedefleyen bir davaya verilen isimdir. Türk İş Kanunu’na göre çalışanların işverenleriyle yaşadıkları uyuşmazlık durumlarında mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır. Hizmet tespit davası da bu haklardan biridir.

Bu davada çalışan, işvereniyle olan çalışma ilişkisinin süresini yasal olarak belirlemek istemektedir. Çalışan, işverene karşı bir hizmet akdinin var olduğunu iddia eder ve bu iddiayı kanıtlamak için dava açar. Davacı, işveren tarafından sağlanan çalışma belgeleri, iş saatleri kayıtları, maaş dökümleri ve diğer kanıtları sunarak çalışma süresini kanıtlamaya çalışır. İşveren ise bu iddiayı çürütmeye çalışır ve kendi savunmasını yapar.

Bir hizmet tespit davası sonucunda mahkeme, çalışma süresini tespit eder ve gerekli hukuki düzenlemeleri yapabilir. Süre tespitiyle birlikte çalışanın kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer hakları da belirlenir. Bu nedenle hizmet tespit davası, çalışanların haklarını korumak ve işverenle olan uyuşmazlıkları çözmek için önemli bir yoldur.

Davaya İlişkin Sonuçları
Kıdem Tazminatı Hizmet süresine göre hesaplanır
İhbar Tazminatı Hizmet süresine göre hesaplanır
Resmi Tatiller Çalışılan süre göz önüne alınır

Hizmet tespit davası dilekçesinin önemi

Hizmet tespit davası dilekçesi, çalışanlar ve işverenler arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir adımdır. Bu dilekçe, her iki tarafın haklarını korumak ve adaletin sağlanmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Hizmet tespit davası dilekçesinin önemi, birçok farklı açıdan değerlendirilebilir.

İlk olarak, hizmet tespit davası dilekçesi, çalışanların haklarını savunmaları için bir fırsat sunar. Çalışanlar, çalıştıkları süre boyunca edindikleri deneyimleri ve emeklerini kanıtlamak için bu dilekçeyi kullanabilirler. Aynı şekilde, işverenler de çalışanların hizmet sürelerini belgelemek ve iş ilişkilerini düzenlemek için bu dilekçeyi kullanabilirler.

İkinci olarak, hizmet tespit davası dilekçesi, mahkeme kararlarına dayanarak çeşitli haklar elde etmeyi sağlar. Bu dilekçe sayesinde, çalışanlar ve işverenler, çalışma süresi, ücret, izin, tazminat gibi konuların belirlenmesi için mahkeme kararlarını kullanabilirler. Bu da, taraflar arasında adil bir sonuç elde etmelerini sağlar.

Son olarak, hizmet tespit davası dilekçesi, iş ilişkilerinin düzenlenmesine ve sorunların çözülmesine yardımcı olan bir belgedir. Dilekçe, her iki tarafın da haklarını korumasını ve anlaşmazlık durumlarında adaletin sağlanmasını sağlar. Ayrıca, iş ilişkilerinin daha sağlam ve güvenilir bir temele oturmasını sağlar.

Davaya İlişkin Konular Hizmet Tespit Dava Dilekçesi
Çalışma süresi Davacı, … yıldan beri davalı şirkette çalışmaktadır.
Ücret talebi Davacı, … tarihinden itibaren fazla mesai ücretlerini alamamaktadır.
İşten ayrılma tazminatı Davacı, davalı şirketten kıdem tazminatını alamamaktadır.
İzin talepleri Davacı, … tarihine kadar kullanmamış olduğu yıllık izinlerini talep etmektedir.

Hizmet tespit davası dilekçe örneği nasıl bulunur?

Bir hizmet tespit davası açmak istediğinizde dilekçe örneğine ihtiyacınız olacaktır. Hizmet tespit davası dilekçe örneği, davayı açacak olan kişinin taleplerini ve nedenlerini belirttiği bir yazıdır. Bu nedenle dilekçe örneği, davada yer alacak bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılması açısından oldukça önemlidir.

Hizmet tespit davası dilekçe örneği nasıl bulunur sorusuna cevap olarak, internet üzerinde birçok kaynak bulunmaktadır. İlgili internet sitelerinde ve hukuk sayfalarında, genellikle ücretsiz olarak bu örneklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca hukuk bürolarından veya hukuk danışmanlarından da dilekçe örneği talep edebilirsiniz. Hatta bazı internet siteleri, hukuki konulara özel hazırlanmış dilekçe hazırlama araçları sunarak, kolay bir şekilde dilekçenizi oluşturmanızı sağlayabilir.

Hizmet tespit davası dilekçe örneği bulurken dikkat etmeniz gereken nokta, örneğin doğru ve güncel olmasıdır. Hukuk alanında sürekli güncellenen yasal düzenlemeler olduğu için, eski bir dava dilekçesi örneği kullanmanız halinde hatalar yapmanız veya geçersiz bir dilekçe hazırlamanız mümkündür. Bu nedenle, mümkün olduğunca güncel ve doğru bilgiler içeren bir dilekçe örneği kullanmanız önemlidir.

Hizmet tespit davası dilekçe örneği nasıl hazırlanır?

Hizmet tespit davası dilekçe örneği nasıl hazırlanır? Hizmet tespit davası dilekçesi, çalışanın işverenden ödenmemiş hizmet süresini ve diğer haklarını talep ettiği bir hukuki belgedir. Bu dilekçenin doğru şekilde hazırlanması, davaya başlangıç noktasında büyük önem taşır. İşte bir hizmet tespit davası dilekçe örneğinin nasıl hazırlanacağına dair bilgiler:

1. Başlık: Dilekçenin en üst kısmında “Hizmet Tespit Davası Dilekçesi” başlığını kullanabilirsiniz. Bu başlık, dilekçenin amacını açıkça belirtmektedir.

2. Adres ve Tarih: Dilekçenin sol üst köşesinde, gönderilecek kurumun adresini ve dilekçenin yazıldığı tarihi belirtmelisiniz. Bu bilgiler dilekçenin doğru yerlere ulaşmasını sağlayacaktır.

3. Karşı Taraf Bilgileri: Dilekçede, davacı ile davaya taraf olan kişinin veya kurumun bilgileri yer almalıdır. İsim, adres, telefon numarası gibi detaylar belirtilmelidir.

Örnek Dilekçe Şablonu:
BAŞLIK: Hizmet Tespit Davası Dilekçesi
Taraf Bilgileri:
Ad-Soyad: [Davacı İsmi]
Adres: [Davacı Adresi]
Telefon: [Davacı Telefon Numarası]
T.C. Kimlik No: [Davacı TC Kimlik Numarası]
Karşı Taraf Bilgileri:
Ad-Soyad: [Davalı İsmi]
Adres: [Davalı Adresi]
Telefon: [Davalı Telefon Numarası]
T.C. Kimlik No: [Davalı TC Kimlik Numarası]

4. Talep Edilen Haklar: Dilekçenin ana kısmında, işverenden talep edilen haklar açıkça belirtilmelidir. Örneğin, ödenmemiş maaşlar, fazla mesai ücreti gibi konular üzerinde durulabilir. Taleplerin net ve anlaşılır olması gerekmektedir.

5. İmza ve Tarih: Dilekçenin sonunda davacının imzası ve dilekçenin yazıldığı tarih yer almalıdır. Bu, dilekçenin geçerliliğini ve doğruluğunu kanıtlar niteliktedir.

Bu örnek dilekçe şablonunu kullanarak kendi hizmet tespit davası dilekçenizi hazırlayabilirsiniz. Ancak her davada farklı detaylar ve gereksinimler olabilir, bu nedenle profesyonel bir hukuk uzmanından destek almanız önemlidir. Unutmayın, doğru ve eksiksiz bir dilekçe hazırlamak davayı olumlu yönde etkileyebilir.

 

DAVACI : X
…………………..Keçiören / ANKARA
VEKİLİ :Av. Emre AKMAN
Mebusevleri Mah. ŞerefliSok. No:27/3 Kat: 2
Çankaya / ANKARA
DAVALI :SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA
KONU : Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti İsteminden İbarettir.
AÇIKLAMALAR :
1. Müvekkil davacı X , A inşaat A.Ş işyerinde , 20.01.1999 tarihinde işe başlamış ve askere
gidinceye kadar (10.05.2003) tarihine kadar çalışmış ve bu çalışması kurum kayıtlarına
25.01.1999 tarih ve 065560 sayı ile intikal eden Sigortalı ilk İşe Giriş Bildirgesi (EK-1) ile
kuruma bildirilmiştir.
2. Tarafımızca vekil sıfatıyla …./…./ 20…. Tarih ve …… sayı ile kuruma intikal eden
dilekçemizle sigortalılık süresi ve hizmetlerini sorguladığımızda, davalı kurumca
……/…../20….. tarih ve …. Sayılı yazı (EK-2) ile ……..01 sicil sayılı …..İnşaat A.Ş. işyerinden
işe giriş bildirgesi verilmiş olmasına rağmen, işverenin müvekkilin çalışmalarını
kapsayan 1999/1.Dönem 4 aylık Sigorta Primleri Dönem Bildirgesini kuruma
sunmaması nedeniyle bu dönemin hizmetine sayılmayacağı belirtilmiştir.
3. Müvekkilin İşe Giriş Bildirgesi verilmesine rağmen hizmet bildirilmeyen/ prim
yatırılmayan……..sicil sayılı işyerinde bildirgede yer alan ve İşe giriş tarihi olan
20.01.1999 tarihinde 1 gün süre iş sözleşmesine tabi çalışması nedeniyle sigortalılığının
506 Sayılı Yasanın mülga 108 ve 5510 sayılı yasanın 38. Maddeleri gereği sigortalılık
süresi başlangıcının 20.01.1999 olduğunun tespiti için iş bu davayı açma zaruriyeti hasıl
olmuştur.
YASAL DAYANAK :
506 ve 5510 Sayılı Yasa, HMK, 5521 Sayılı Yasa ve diğer yasal mevzuat.
DELİLLER :
1-…….Sigorta Sicil ve ………T.C. Kimlik numaralı müvekkile ait Sosyal Güvenlik Sicil
Dosyası.
2-…… sicil sayılı işyeri dosyası ve dönem bildirimleri.
3-20.01.1999 tarihli İşe Giriş Bildirgesi. (EK-1)
4-Kurumun Uyuşmazlık çıkaran……/…/20…. Tarih ve ………. Sayılı Yazısı. (EK-2)
5-Gerektiğinde Re’sen Dinlenecek Tanıklar ve Diğer Re’sen Gözetilecek Vesair Her Türlü
Delil.
SONUÇ VE TALEP :
Yukarıda sunulan ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözetilecek diğer nedenlerle,
müvekkilin işe giriş bildirgesi verildiği halde kurum kayıtlarında yer almayan…….. sicil
sayılı…… İnşaat A.Ş. ‘de, Yargıtay kararları gereğince İşe Giriş Bildirgesinde belirtilen işe
başlama tarihi 20.01.1999 tarihinden bildirgenin verildiği 25.01.1999 tarihine kadar
çalıştığı karinesi doğrultusunda müvekkilin, 5510 sayılı yasanın 38. Maddesi gereği,
Uzun Vade Sigortalar (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları)bakımından Sigortalılık
Başlangıç Tarihinin 20.01.1999 olduğunun TESPİTİNE….
Yargılama giderleri ve Avukatlık vekalet ücretinin davalı kurumdan tahsiline karar
verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim…./…../20…..
Davacı Vekili
Av. Emre AKMAN

 

Hizmet tespit davası dilekçe örneğinin sonuçları

Bir hizmet tespit davası dilekçe örneği nasıl hazırlanır konusunda bilgi almak için öncelikle hizmet tespit davasının sonuçlarını anlamak önemlidir. Hizmet tespit davası dilekçesi, bir kişinin çalıştığı işyerindeki hizmet süresini yasal olarak belgelemek için mahkemeye başvurduğu bir hukuki süreçtir. Dilekçe, çalışanın hizmet süresini, çalıştığı işyerini, işyerindeki pozisyonunu ve diğer detayları açıkça belirtmelidir.

Hizmet tespit davası dilekçe örneği, mahkemeye sunulacak olan dilekçe metnini içermektedir. Bu örnek dilekçe, çalışanın hizmet süresini doğru bir şekilde belgelemesi, çalıştığı işyerinin var olduğunu kanıtlaması ve hizmet şartlarının mahkemece değerlendirilmesini sağlaması açısından önemlidir.

Bir hizmet tespit davası dilekçe örneği kullanarak doğru ve eksiksiz bir dilekçe hazırlanması, davada olumlu sonuç elde etmek için gereklidir. Dilekçe örneği, çalışanın ve avukatının mahkemeye sunacakları belgeleri düzenlemelerine yardımcı olur. Böylece davaya ilişkin tüm bilgiler doğru bir şekilde sunulabilir ve mahkeme kararını verirken çalışanın haklarının korunmasına yardımcı olunabilir.

konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya tahliye avukatı konya miras avukatı konya ceza avukatı konya ceza avukatı konya tahliye avukatı